Буџет на Општина Кочани за 2024 година – Фискална табела 

Биланс на приходи

Биланс на расходи 

Биланс на капитални расходи 

Биланс на тековно-оперативни расходи 

Функционални расходи – Потпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Втора страна буџет 

Посебен дел 

Развоен дел на буџетот на Општина Кочани за период 2024-2026 година 

Последна страна буџет