Асфалтирање нa ул.“Вера Которка“ крак2, крак3, крак5

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна

набавка за предметот

Асфалтирање нa ул.“Вера Которка“ крак2, крак3, крак5

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во

тендерската документација на на линкот

Оглас