Број на оглас 17238/2020, објавен на ЕСЈН и во Службен весник на РСМ бр. 275/20, за делива јавна набавка, и тоа:

ДЕЛ 1 – Изведување на градежни и електроинсталатерски работи согласно Проект за Реновирање на фасада на ЈОУ БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“ – Кочани и

ДЕЛ 2 – Изведување на градежно занаетчиски и електроинсталатерски работи согласно Проект за Реновирање на простории на ЈОУ БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“ – Кочани

 

Целата тендерска документација и огласот може да се види на следниот линк:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a88ad04e-5a22-41a6-b0ce-0356be766ba5/14

Јавното отворање на понудите е утврдено за 03.12.2020 во 11 часот. Целата постапка се спроведува електронски, со е-аукција, за двата дела, посебно.