Врз основа на законските одредби,а заради транспарентност во работењето на единицата на локалната самоуправа,Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година.