Select Page

Category: Урбанизам

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на урбанистички план за село Тркање, со разработка на Блок 17 КО Тркање, Општина Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на урбанистички план за...

Read More
  • 1
  • 2

Кочани

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР