Select Page

Category: Стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на урбанистички план за село Тркање, со разработка на Блок 17 КО Тркање, Општина Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на урбанистички план за...

Read More

Јавна расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани во м.в. Страна КО Тркање и пристапен пат низ м.в. Средни Рид, КО Тркање и низ м.в. Сламарник и м.в. Чифлико КО Бели, Општина Кочани

Врз основа на член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат со намена Е 1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)кВ среднонапонски подземен електриче вод, Општина Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат со намена Е 1.8...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и секундарна канализациона мрежа за дел од село Тркање

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за урбанистички проект вон опфат на урбанистички...

Read More

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. Ќерамидница , КО Кочани за Блок бр.1. Општина Кочани

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 5 од ГУП за град Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за...

Read More
  • 1
  • 2

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!