Select Page

Category: Стратегиска оцена

Јавна расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани во м.в. Страна КО Тркање и пристапен пат низ м.в. Средни Рид, КО Тркање и низ м.в. Сламарник и м.в. Чифлико КО Бели, Општина Кочани

Врз основа на член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат со намена Е 1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија – со два приклучоци 10(20)кВ среднонапонски подземен електриче вод, Општина Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат со намена Е 1.8...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и секундарна канализациона мрежа за дел од село Тркање

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за урбанистички проект вон опфат на урбанистички...

Read More

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. Ќерамидница , КО Кочани за Блок бр.1. Општина Кочани

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 5 од ГУП за град Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за...

Read More

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за вон населено место за викенд населба со хотелско угостителски објекти со основна класа на намена Б5 – хотели и хотелски комплекси КО Лешки и КО Пашаџиково Општина Кочани

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за вон...

Read More

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство