Select Page

Category: Стратегиска оцена

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. Ќерамидница , КО Кочани за Блок бр.1. Општина Кочани

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички...

Read More

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 5 од ГУП за град Кочани

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за...

Read More

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за вон населено место за викенд населба со хотелско угостителски објекти со основна класа на намена Б5 – хотели и хотелски комплекси КО Лешки и КО Пашаџиково Општина Кочани

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за вон...

Read More

Кочани

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

мЗаедница