Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за вон населено место за викенд населба со хотелско угостителски објекти со основна класа на намена Б5 – хотели и хотелски комплекси КО Лешки и КО Пашаџиково Општина Кочани

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за вон...

Read More