Select Page

Category: Огласи и соопштенија

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почнувајќи од 17 март 2015 година, патните премини на железничката пруга Велес-Кочани, кај Ветеринарната станица и кај Основниот суд во Кочани, кои се вкрстуваат во ниво со регионалниот пат Р1309 и улица, повторно ќе бидат...

Read More

Изградба на армирано бетонски потпорни ѕидови во општина Кочани

Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката...

Read More

Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)

Повик за Прибирање на понуди (ППП) Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП) Кредит бр.8158-МК MSIP-ICB-015-15 1. Овој Повик за понуди ја следи општата објава за набавки за овој Проект објавена во...

Read More

Известување за извршена измена во објавен оглас за јавна набавка

До сите заинтересирани економски оператори Известување за извршена измена во објавен оглас за јавна набавка Во врска со објавениот оглас бр.05-62/7/2015 за јавна набавка на работи за: Реконструкција и модернизација на уличното...

Read More

Јавен оглас за давање на користење и поткористење недвижни ствари, сопственост и корисник Општина Кочани, со надоместок, по пат на јавно наддавање

Врз основа на членот 9 од Правилникот за услови и начин за за продажба и давање на користење ствари во сопственост на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/09), Комисијата за продажба и давање на користење...

Read More

Jавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ за спорстко рекреативен центар Пониква , Општина Кочани

Врз основа на член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти , како и планови и програми од областа на животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина...

Read More

Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и дел од с.Оризари, (со вклучена демонтажа на постоечките светлински арматури и набавка и монтажа на нови ЛЕД светлински арматури со одржување)

Општина Кочани објави оглас бр.05-62/7/2015 за јавна набавка на работи за: Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и дел од с.Оризари, (со вклучена демонтажа на постоечките светлински арматури и...

Read More

Изградба на пристапни степеници на улица Страшо Ербашче спроти Стришанска чешма

Општина Кочани објави оглас бр.05-93/11/2015 за јавна набавка на работи за: Изградба на пристапни степеници на улица Страшо Ербашче спроти Стришанска чешма Огласот е објавен на https://e-nabavki.gov.mk/ – Електронски...

Read More

Кочани

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство