Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија “бр.5/2002), а во врска со член 16 став (1) и член 17 став (1) и (2) од Закон за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“бр.10/2020) и  член 40, член 40-а и член 40-б од Статутот за изменување и дополнување на Статутот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.12/2020), Градоначалникот на Општина Кочани на ден 24.02.2021 година објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за номинирање на претставници од формите на организирање и здружување на младите заради формирање на Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на локално собрание за млади на Општина Кочани

 

Јавниот повик на следниов линк.

Пријава за јавниот повик на следниов линк.