– Правилник за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна парична помош на социјално загрозени лица и лица кои се нашле во положба на социјален ризик

– Образец за поднесување на барање за еднократна помош

– Social Mapping Results Report:  Social Mapping of Adults and Children with Disability

– Социјален план на Општина Кочани 2022-2025

– Измена на правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за поправка и оспособување на станбен простор

– Пречистен текст на правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор

– Програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година

– Мерки/видови помош од Програмата за остварување социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година

– Правилник за болничко лекување

– Правилник за карти за превоз и за лекови

– Правилник за изменување и дополнување на  Правилникот за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани

– Пречистен текст на правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани и лица во социјален ризик, жители  на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани

– Правилник за лабораториски услуги

– Правилник за поправка и оспособување на станбен простор

– Правилник за тешко болни лица

– Правилник за храна и средства за хигиена

– Правилник за новороденче

– Образец за поднесување на барање за новороденче