Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, (до 5.000 евра) која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :

Снимање на настани, организации и манифестации на подрачјето на Општина Кочани

Отворањето на првичните понуди не е јавно а понудите да се достават до 07.03.2016 г. во 10:00 часот, во архивата на Општина Кочани

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/306-083 –Татјана Крстова.

e-mail: tatjana.krstova@kocani.gov.mk