Спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести (делива набавка) Предметот на договорот е делив на два дела и тоа: ДЕЛ 1: Основна физичко-хемиска и бактериолошка анализа на вода ДЕЛ 2. Општа дератизација