Врз основа на членот 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сужбен весник на  Република Македонија“ бр. 5/2002), членот 7 став 1 од Статут на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10, 10/14, 5/15 и 12/2020) Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 11.06.2021 година, повторно распишува

 

К О Н К У Р С

 за изработка на идејно решение за изменување на  грбот и знамето на Општина Кочани