Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање  (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),    Градоначалникот на Општина Кочани  го издава следното  

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните на Општина Кочани дека се организира повторна јавна презентација и јавна анкета по  Детален урбанистички план  за градска четврт 6 од ГУП за град Кочани, Општина Кочани, плански период 2017-2022 предлог план со Технички број 0801-465/17 од септември 2022, со површина 124,80 ха, изработен од ДТУ БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје.

Просторот дефиниран за изработка на Детален урбанистички план за Градска Четврт 6, од ГУП за град Кочани, Oпштина Кочани, се наоѓа во централниот дел од град Кочани, согласно ГУП за град Кочани.

Границите на планскиот опфат се следните:

Од Север: По граница на ГУП на Град Кочани;

Од Исток: По осовина на регулирано речно корито на река „Кочанска“;

Од Југ: По осовина на ул. „Стево Теодосиевски“;

Од Запад: По осовина на ул. „Страшо Ербапче“,

ПОВТОРНА ЈАВНА  ПРЕЗЕНТАЦИЈА по

Детален урбанистички план  за градска четврт 6 од ГУП за град Кочани, Општина Кочани, плански период 2017-2022 предлог план, ќе се одржи на ден 04.10.2022г. со почеток во  1100 часот во салата на Мултикултурен центар – Кочани.

ПОВТОРНА ЈАВНА  АНКЕТА  по

Детален  урбанистички план за градска четврт 6 од ГУП за град Кочани Општина Kочани  плански период 2017-2022 предлог план ќе трае 5 работни дена , а  ќе се спроведе  во периодот од 03.10.2022 год.  до 07.10.2022год.  во кој рок заинтересираните физички  и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки и  предлози  на анкетни листови , во писмена форма,  кои можат да ги подигнат  во архивата    во општинската зграда,  од веб страната на Општина Кочани,  или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам. Во прилог на  анкетните листови  да се достави копија од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката.

Графичкиот  прилог од деталниот урбанистички план  ќе  биде  изложен  на   огласна  табла  пред влезот на зградата на Општина Кочани ,  на веб страната на општината www.kocani.gov.mk, а подетални информации во врска со   урбанистичкиот план  ќе  можат да се добијат во одделението за урбанизам и заштита на животна средина кое се наоѓа на 1кат во општинската зграда.

Линк до соопштение.

Линк анкетен лист.

Линк до синтезен план.