Одлука за спроведување на стратегиска оцена за Бели, Долни Подлог, Горни Подлог, Оризари и Тркање

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за Бели, Долни Подлог, Горни Подлог, Оризари и Тркање