Врз основа на член 3, став 2, член 46, член 47, член 48, член 49 и член 67 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18, 101/2019 и бр.275/2019),  Одлуката на Советот на Општина Кочани за продажба на движни ствари – урбано зеленило (дрва) бр.09-2141/1 од 30.09.2020 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.11/2020) и Одлуката за спроведување на постапка за продажба на движни ствари- урбано зеленило (дрва) бр.28-1860/1 од 26.07.2021 година, а во согласност со Процена на вредност на подвижен имот – дрвја трупци, изготвена од овластен проценител Рацио Груп Дооел Куманово под бр.03-227/1 од 26.07.2021 година, Комисијата за недвижни и движни ствари при Општина Кочани, дава

Објава за продажба на движни ствари – урбано зеленило (дрва) – трупци.