В понеделник, 26 декември, со почеток во 12 часот, во салата на Мултикултурниот центар, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 23. седница.

На предлог-дневниот ред се 39 точки, а на крајот на седницата градоначалникот Љупчо Папазов ќе има годишно обраќање.

 1. Критериуми за распределба на блок-дотации на општинските основни и средни училишта за 2023 година
 2. Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2023 година
 3. Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани за 2023 година
 4. Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани за 2023 година
 5. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2023 година
 6. Предлог-програма за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2023 година
 7. Предлог-програма за изградба на фекална и атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2023 година
 8. Предлог-програма за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик за 2023 година
 9. Предлог-план на програми за развој на општина Кочани за периодот 2023 – 2025
 10. Предлог-програма за комуникација на Општина Кочани за 2023 година
 11. Предлог-локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година
 12. Предлог-програма за спорт на Општина Кочани за 2023 година
 13. Предлог-програма за поддршка на образованието на Општина Кочани за 2023 година
 14. Предлог-програма за млади на Општина Кочани за 2023 година
 15. Предлог-програма за култура на Општина Кочани за 2023 година
 16. Предлог-програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани за 2023 година
 17. Предлог-програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2023 година
 18. Предлог-програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година
 19. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2023 година
 20. Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за 2023 година
 21. Предлог-програма за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на општина Кочани во 2023 година, набавка, поставување и одржување на урбана пограма, одржување на детски игралишта и одржување на фонтана „Зрно“ за 2023 година
 22. Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина Кочани во 2023 година
 23. Предлог-програма за тековно одржување на јавното осветлување во општина Кочани за 2023 година
 24. Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2023 година
 25. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2023 година
 26. Предлог-програма за информатичка и комуникациска технологија на Општина Кочани за 2023 година
 27. Предлог-програма за работа на Територијалната противпожарна единица во општина Кочани за 2023 година
 28. Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2023 година
 29. Предлог-програма за одржување на сливните решетки за атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2023 годинa
 30. Предлог-програма за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2022/2023 година
 31. Предлог-програма за сообраќај на Општина Кочани за 2023 година
 32. Предлог-програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2023 година
 33. Давање согласност на Ценовник за добивање лиценца за отстранување на оштетени возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на општина Кочани, поднесен од „Прцана шлеп“ ДООЕЛ Кочани
 34. Предлог-одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари – персонални компјутери, сопственост на Општина Кочани
 35. Предлог-буџет на Општина Кочани за 2023 година
 36. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2023 година
 37. Предлог-одлука за висината на девизен и денарски благајнички максимум за 2023 година
 38. Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година
 39. Годишен извештај за користење на средствата од резервите во Буџетот на Општина Кочани за 2022 година

Обраќање на градоначалникот.