Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на постапка со Барање за прибирање на понуди, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :
Набавка на канцелариски материјал за потребите на Општина Кочани за 2016 година

Предметот на набавка е делив на три дела и тоа:

ДЕЛ1. Набавка на потрошен канцелариски материјал

ДЕЛ2. Набавка на хартија

ДЕЛ3. Набавка на оригинален тонер за фотокопир и други стоки

Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 09.03.2016 г. во 12:00 часот, во просториите на Општина Кочани, сала за состаноци, први кат.

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/306-083 –Татјана Крстова.