Комисијата за спроведување на постаката е формирана со Решение на Градоначалникот бр.08-744/1 од 20.03.2018 година со мандат од 4 години, во состав од:

  • Голубинка Георгиева
  • Аника И.Ѓорѓиева и
  • Аспарух Михаилов.

Конкурсот за пријавување на стипендија-спортска надеж на Општина Кочани  трае 8 дена почнувајќи од денес заклучно со 21.01.2018 година.

Одлука за стипендија

Конкурс за доделување стипендија