Изработка на студија за изводливост на основен проект “Асфалтирање на 6 (шест) улици во градот Кочани и 5 (пет) улици во населени места“