Измена и дополнување на буџетот на Општина Кочани за 2023 година 

Измена и дополнување на буџетот на Општина Кочани за 2023 година – втора страна 

Биланс на приходи – Ребаланс  ( Ниво на: потставка)

Биланс на расходи – Ребаланс ( Ниво на: ставка)

Биланс на расходи – Ребаланс (Ниво на: потставка)

Биланс на капитални расходи – Ребаланс  

Биланс на тековно – оперативни расходи – Ребаланс 

Преглед на расходи – ребаланс ( Ниво на: потставка и потпрограми)