Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 35-та седница на Советот на Општина Кочани за 31.8.2015 година (понеделник), со почеток 9 и 30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Извештај за финансиското работење на КЈП„Водовод“-Кочани во периодот од 1.12015 година до 30.6.2015 година.

2. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период I I квартал 2015 година.

3. Предлог-Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2015 година.

4. Предлог-Одлука за давање под закуп на ствари во општинска сопственост.

5. Предлог-Одлука за давање нафтени деривати на КЈП „Водовод“ – Кочани за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Кочани

6. Предлог-Заклучок за утрврдување на изменување и дополнување на блок 2 од ДУП за град Кочани дел од УЕ 10 , зона на лесна индустрија и мало стопанство, Општина Кочани нацрт план 2015-2020.

7. Предлог-Заклучок за утрврдување на изменување и дополнување на дел од блок 7 од ДУП за град Кочани дел од УЕ 10 , зона на лесна индустрија и мало стопанство, Општина Кочани нацрт план 2015-2020.

8. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за спортско рекреативен центар Пониква Општина Кочани .

9. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички плановина подрачјето на Општина Кочани за 2015 година