Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 32-та седница на Советот на Општина Кочани за 29.5.2015 година во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1.Извештајзаработењетона КЈП „Водовод“ – Кочани за период од 01.01.до 31.03.2015 година, со финансиски показатели.

2. Предлог- одлука задавањеобјект сопственост на општина Кочани науправувањеи стопанисувањенаКЈП“Водовод“Кочани.

3Информацијазаизвршувањенапролетнатасеидбана подрачјето на општина Кочани во15година.

4 ИнформацијазасостојбатасоборовиотчетникнаподрачјетонаопштинаКочани.

5Информацијазаработатана ЈУ „Меѓуопштинскицентарзасоцијалниработи“ -Кочани во 2014 година и Програма за работа во 2015 година

6. Иницијатива за дополнување на Статутот на Општина Кочани.

7. Предлог-статут за дополнување на Статутот на Општина Кочани.

8. Предлог-програма за дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови на општина Кочани за 2015 година.

9. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште на општина Кочани за 2015 година.

10. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програма за изградба и одржување на општински патишта и улици на општина Кочани за 2015 година.

11. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Кочани за 2015 година(ребаланс).

12.Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 8, дел од блок 3 Општина Кочани плански период 2013-2018 Општина Кочани.

13.Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12987 КО Кочани, промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12945 КО Кочани и КП бр.12947 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.15772 КО Кочани ; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.6657/1 КО Оризари и КП бр.6657/3 КО Оризари; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.6878 КО Оризари; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10888/1 КО Кочани и КП бр.10888/4 КО Кочани.

14. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11122 КО Кочани; донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.9985/21 КО Кочани и на КП бр.9985/22 КО Кочани; донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.16771/1 КО Кочани; донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11735/2 КО Кочани.

15. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1358 КО Прибачево; за КП бр.3586 КО Бели; за КП бр.747 КО Лешки и КП бр.746 КО Лешки.

16. Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проект„ Локален пат – регионален пат Р519 – с. Лешки и Локален пат – регионален пат Р519 -Јастребник “.

17.Предлог-одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проект„Локален пат – регионален пат Р519 – с. Лешки и Локален пат – регионален пат Р519 -Јастребник “.

18.Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проект„Асфалтирање на улиците: Локален пат – ул. Гоце Делчев за поврзување на с.Оризари со регионален пат и град Кочани – втор дел и ул.2 во с.Нивичани “.

19.Прердлог-одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проект „Асфалтирање на улиците: Локален пат – ул. Гоце Делчев за поврзување на с.Оризари со регионален пат и град Кочани – втор дел и ул.2 во с.Нивичани “..

20.Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проект„ Локален пат с.Полаки излетничко место Пониква – прв дел“.

21.Прердлог-одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проект„ Локален пат с.Полаки излетничко место Пониква – прв дел“.

22. Предлог- одлука за поддршка и реализација на проектот „Реконструкција на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“клон 4(замена на прозорци и надворешни врати за подобра енергетска ефикасност).

23. Предлог- решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ„Раде Кратовче“-Кочани.