Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 26-тата седница на Советот на Општина Кочани за 5.12.2014 година (петок),со почеток во 9.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за 2015 година;

2. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2015година;

3. Предлог-програма за одржување и користење на паркови и зеленило,набавка,поставување и одржување на урбана опрема, одржување на детски игралишта и одржување на фонтана „Зрно“ за 2015 година;

4.Предлог-програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња во 2015 година;

Не ! 5. Финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2015 година;

6. Финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“-Кочани за 2015 година;

7. Финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“-Кочани за 2015 година;

8. Предлог-програма за празнување на Новата 2015 година;

9. Предлог-програма за култура на општина Кочани за 2015 година;

10. Предлог-програма за поддршка на образованието на Општина Кочани за 2015 година;

11. Предлог- програма за спорт на општина Кочани за 2015 година;

12. Предлог-програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани за 2015 година;

13.Предлог-програма за активностите на Општина Кочани од областа на социјална, детска и здравствена заштита за 2015 година;

14. Предлог-програма за комуникација на општина Кочани за 2015 година;

15. Предлог-програма за поставување на урбана опрема-рекламни и информативни паноа на подрачјето на градот Кочани;

16. Предлог-програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2015 година;

17.Предлог-одлука за измена на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на градот Кочани;

18. Предлог-одлука за сопствено учество во проектот „Заштита на животната средина за одржлив развој на туризмот во СРТЦ Пониква на Осогово“.

19.Предлог-одлука за сопствено учество во проектот „Пристапност до туристички историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда“.

20. Предлог-решение за формирање Локален младински совет на Општина Кочани;

21.Предлог-решение за разрешување и именување членови на Советот за урбанизам (Партиципативното тело) ;

22.Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10000 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.13125 КО Кочани и КП бр.13122 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.15204 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.13768 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11490/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр.6274/3 КО Оризари;

23.Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.6280 КО Оризари; за усогласување на намена за КП бр.6279 КО Оризари ;

24.Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.37/3 КО Лешки и КП бр.38 КО Лешки; за КП бр.429/2 КО Пашаџиково; за КП бр.1143 КО Пантелеј; за КП бр.16716 КО Кочани; за КП бр.2726 КО Пресека;

25.Предлог-заклучок за утврдување на Урбанистички план вон населено место за спортско-рекреативен центар Пониква Општина Кочани планска документација 2014-2024 нацрт план

Расправа по Нацрт-буџетот на Општина Кочани за 2015 година.