Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015) ја свикувам 26-тата седница на Советот на Општина Кочани за 06.03.2023 година, (понеделник) во 09.00 часот, во салата на Советот на Општина Кочани                ( венчална), со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

  1. Предлог- одлука за сопствено учество – кофинансирање  на проектот „Реконструкција на дел од ул.Стамен Манов“ 
  2. Предлог- одлука за сопствено учество – кофинансирање  на проектот „Поставување на сообраќајна урбана опрема во градот Кочани“.
  3. Предлог- одлука за сопствено учество – кофинансирање  на проектот „Систем за греење  во спортската сала во ОУ Крсте Петков Мисирков с.Оризари“.
  4. Предлог- одлука за утврдување на приоритет на проектот „ Изградба на  ул.„563“- Лесна индустрија“.