Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 24-тата седница на Советот на општина Кочани за 30.10.2014 година (четврток),со почеток во 09.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период III квартал 2014 година

2. Буџетски календар за 2015 година.

3. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кочани за 2014 година(ребаланс).

4. Информација за почетокот на учебната 2014/2015 година во основните и средните училишта во општина Кочани.

5. Барање согласност за поголем број на деца во воспитните групи од бројот на деца утврдени со закон во ЈОУДГ„Павлина Велјанова“-Кочани.

6. Предлог- Годишна Програма за работа во воспитната 2014 – 2015 година на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“-Кочани .

7.Предлог- Одлука за изменување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување на неименувани улици во град Кочани.

8. Предлог- Одлука за определување имиња на улици во градот Кочани.

9. Предлог- Одлука за утврдување на потребата за поставување на урбана

опрема-рекламни и информативни паноа на подрачјето на градот Кочани.

10. Иницијатива за дополнување на Статутот на Општина Кочани.

11.Предлог- Одлука за донесување на Детален урбанистички план за локалитет Шампињони и Југотутун дел од Урбана единица 11 Општина Кочани планиран развој 2010-2015.

12.Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.6816 КО Оризари; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.5732/1 КО Оризари, КП бр.5731/2 КО Оризари, КП бр.5732/2 КО Оризари и КП бр.7356/1 КО Оризари; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.5867 КО Тркање; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.5828/1 КО Тркање; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.9056 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.4773/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11217 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.6459 КО Тркање; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.9134 КО Тркање; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10174/19 КО Кочани.

13.Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.11122 КО Кочани; за усогласување на намена за КП бр.10127/1 КО Кочани; за усогласување на намена за КП бр.11472/1 КО Кочани.

14. Предлог- Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.3370/1 КО Бели; за КП бр.1142 КО Пантелеј; за КП бр.166/2 КО Вранинци и КП бр.166/3 КО Вранинци; за КП бр.1141 КО Пантелеј.

15.Предлог- Решение за именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом –Кочани.