Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 520/06, 220/012 и 4/2015) ја свикувам 20-тата седница на Советот на Општина Кочани за 14.11.2022 година (понеделник) во 09:00 часот, во Мултикултурниот центар- Кочани, со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Предлог- програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2023 година.
  2. Предлог- програма за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2023 година.
  3. Предлог- програма за изградба на фекална и атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2023 година.
  4. Предлог- програмата за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година
  5. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2023 година.
  6. Предлог- програма за изградба на јавно осветлување во општина Кочани за 2023 година.
  7. Предлог- програма за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик за 2023 година.
  8. 8. Предлог- план на програми за развој на општина Кочани за период 2023-2025.
  9. Давање согласност на Одлука за промена – зголемување на  цената на м3 геотермална вода,
  10. Предлог- одлука за давање на стопанисување на јавното осветлувањена подрачјето на Општина Кочани.