Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06) ја СВИКУВАМ 16-тата седница на Советот на општина Кочани за 14.02.2014 година (петок),со почеток во 09.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред

1. Информација во врска со плановите на водните заедници за наводнување во земјоделието на подрачјето на општина Кочани за 2014 година.

2. Годишен извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност-Кочани за 2013 година.

3. Извештај за успехот и работењето на општинските основни и средни училишта за првото полугодие од учебната 2013-2014 година.

4. Давање мислење на Програмата за организирање и изведување на екскурзии и други слободни активности за учебната 2013/2014 година, на ОУ „Никола Карев“,„Св.Кирил и Методиј“ОУ„Малина Попиванова“ и СОУ „Гошо Викентиев“-Кочани.

5.Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на општина Кочани(наркоманија,алкохолизам)

6. Извештај за реализација на Програмата за работа на општинските спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз и Сојуз на училишни спортови – Кочани во 2013 година

7. Информација за субвенциите во земјоделието на подрачјето на општина Кочани за 2013 година и Програма за субвенции за 2014 година

8. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2013 година и Програма за работа за 2014 година.

9. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма,промена на скратен назив на фирма, разрешување на управител и назначување на ликвидатор на Друштво за погребални услуги“ПОГРЕБАЛНО“ ДООЕЛ – Кочани.

10. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2014 година.

11. Предлог- Решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на ОУ „Св.Кирил и Методиј“-Кочани.

12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.13799 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.15222 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10133/6 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.4767/1 КО Кочани; за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.5923/1 КО Тркање, за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12453/1 КО Кочани и КП бр.16836 КО Кочани; за КП бр.7146/2 КО Оризари и КП бр.7146/1 КО Оризари.

13.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.12852/1 КО Кочани; за КП бр.7146/2 КО Оризари и КП бр.7146/1 КО Оризари.

14.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.8347 КО Кочани; за КП бр.37/7 КО Лешки