Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/2012 и 4/2015), ја свикувам 15-тата седница на Советот на Општина Кочани за 19.07.2022 година, (вторник), со почеток во 08.00 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со следниот предлог за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог- одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество – кофинансирање на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата  во системот за јавно осветлување“.
  2. Предлог- одлука за  изменување на Одлуката за основање на јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување.