Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :
Дезинсекција на подрачјето на општина Кочани

Набавката е делива на два дела и тоа:

ДЕЛ 1: Терестичко дезинсекционо и ларвицидно третирање со широкопојасен инсектицид за третирање на комарци, одобрен од Биро за лекови.

ДЕЛ 2: Авио третирање со широкопојасен инсектицид за третирање на комарци, одобрен од Биро за лекови.

Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 25.02.2016 г. во 12:00 часот, во просториите на Општина Кочани, сала за состаноци, први кат.

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/306-083 –Татјана Крстова.