Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

 

Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

MSIP2-NCB-041-22

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година..
  2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој гранд да ги искористи за плаќања по договор за: „Изградба на улица Јордан Зафиров и реконструкција на дел од улица Роза Петрова„.
  3. Општина Кочани ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Изградба на улица Јордан Зафиров (ул.546) и реконструкција на улица Роза Петрова од ул.554 до крстосување со ул.Ристо Симеонов (дел 1)„.
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

 

Општина Кочани

Адреса: ул.Раде Кратовче бр.1

Град: Кочани

Поштенски број: 2300

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: 033/274-001

Е маил: info@kocani.gov.mk

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка 100 000000063095

Сметка на буџетски корисник – 736014044463010

Приходна шифра и програма -725 939  00

  1. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Кочани со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.
  2. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 11:00ч, 07.02.2022. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 11:15ч, 07.02.2022. 2022.
  3. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 150.000,00 МКД.
  4. Општина Кочани

         Адреса: ул.Раде Кратовче бр.1

         Град: Кочани

         Поштенски број:2300

         Држава: Република Северна Македонија

         Телефон: 033-274-001

         E маил: info@kocani.gov.mk