Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-100-19 Рехабилитација на постоен булевар Тодосија Паунов – десен коловоз

Повик за поднесување на понудиРепублика Северна Македонија Проект за подобрување на општинските...

Read More

Јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање, Општина Кочани

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичкопланирање (Сл.Весник на РМ...

Read More