Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаични централи на дел од КП 19/1 и КП 19/2 КО Тркање, Општина Кочани

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичкопланирање (Сл.Весник на РМ...

Read More