MОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И Е-МАИЛ АДРЕСИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ТЕЛЕФОН

ИМЕЈЛ

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КОЧАНИ

НИКОЛЧО ИЛИЈЕВ

070/213-060

n.ilijev@kocani.gov.mk

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ

АЛЕКСАНДАР ЈОСИФОВ

071/302-680

a.josifov@kocani.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

АННА КРАЛЕВА (Помошник раководител на сектор за правни, јавни дејности и општи работи)

072/275-627

anna.kraleva@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

ВЕНЦО БОЈКОВ (Раководител на одделение за правни и општи работи)

072/275-605

venco.bojkov@kocani.gov.mk

ЉУБИНКА АЈТОВСКА (Виш соработник за односи со јавноста и координатор за еднакви можности)

072/306-081

ajtovska@kocani.gov.mk

ajtovska@mail.com

МАРИЈА САПАЛОВСКА – (Соработник за протоколарни активности на Градоначалникот)

078/273-594

m.sapalovska@kocani.gov.mk

ЛЕНЧЕ КАРОВА (Асистент на Градоначалникот)

072/275-632

l.karova@kocani.gov.mk

ЈАЛЧИН НЕЏИПОВ (Соработник за подготовка на седници на Совет на Општина Кочани)

072/306-065

njalcn@yahoo.com

ДАНИЕЛА ТОМЕВСКА (Архивар)

072/306-089

daniela.tomevska@kocani.gov.mk

ЉИЉАНА АНГЕЛОВСКА ТЕРЗИЕВА (Едношалтерски службеник за прашања од општи надлежности на општината)

072/306-072

ljiljana.terzievska@kocani.gov.mk

ВЛАТКО ИВАНОВ (Доставувач)

072/306-075

/

САШО АНАСТАСОВ (Доставувач)

072/306-084

/

УБАВКА ГРЧЕВА (Работник за поддршка во општи работи и дактилографија)

072/306-078

/

СОВА НИКОЛОВА (Хигиеничар)

071/373-726

/

НЕЏАТИН САДИКОВ (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината)

075/274-819

/

ЦАРКА МИТЕВА (Хигиеничар)

071/373-724

/

ХРИСТИНА МИХАИЛОВА (Хигиеничар)

070/249-477

/

ЗОРАНЧО АНГЕЛОВ (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината)

075/232-879

/

ЉУПЧО БОМБАШИРСКИ (Возач)

072/275-653

/

САШКО ЗАШЕВ (Фотокопирант на матерјали и техничка помош на администрацијата)

076/397-056

/

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА (Раководител на одделение за јавни дејности)

072/275-610

georgievabinka@yahoo.com

АНИКА ГОРГИЕВА ИЛИЈЕВСКА (Виш соработник за образование)

072/275-689

anika.ig@kocani.gov.mk

АСПАРУХ МИХАИЛОВ – Соработник за култура и спорт

078/273-584

a.mihailov@kocani.gov.mk

МУСТАФА САИДОВ (Самостоен референт за односи со етничките заедници)

072/275-697

mustafa.saidov@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

ДЕЈАН РАШКОВ (Раководител на сектор за финансиски прашања)

072/275-698

dejan.raskov@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

ГОЦЕ МАНОВ (Советник за буџетска координација)

072/275-635

gocemanev@kocani.gov.mk

ТАТЈАНА КРСТОВА (Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки)

072/306-083

tatjana.krstova@kocani.gov.mk

АЛЕКСАНДРА МИТКОВА (Виш соработник за контрола на финансиски документи)

072/275-696

aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk

ДАЛИБОРКА СТОЈАНОВА (Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки)

076/369-949

daliborka.sandevska@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

ИВАН АНДОВ (Советник за внатрешна финансиска контрола)

072/275-642

ivan.andov@kocani.gov.mk

ХРИСТОФОР МАНОВ (Добавувач)

072/306-069

hristofor.manov@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

СВЕТЛАНКА ТОДОРОВА (Овластен сметководител)

072/275-634

s.todorova@kocani.gov.mk

ХРИСТИНА ШАЛЕВСКА (Соработник за финансиско сметководствени работи)

072/306-092

hristina.salevska@kocani.gov.mk

ЕЛИЗАБЕТА ТРИФУНОВА (Благајник)

072/275-636

e.trifunova@kocani.gov.mk

ЈАГОДКА СИМИЈОНОВА (Едношалтерски службеник за потребите на Секторот за финансиски прашања)

072/306-091

jsimjonova@yahoo.com

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

СУАД МЕХМЕД (Раководител на одделение за даноци такси и надоместоци)

072/275-638

suad.mehmed@kocani.gov.mk

МАРИЈА ТАУШАНОВА ТОШЕВА (Соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци)

072/275-683

still_marija@yahoo.com

НАТАША ВУЧКОВА (Соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци)

072/275-651

natasa980@gmail.com

БЛАШКА СЕРАФИМОВА (Даночен книговодител)

072/306-067

bserafimova@yahoo.com

МАРИЈА ИЛИЕВА (Администратор на даноци на имот)

072/306-068

marijailieva@kocani.gov.mk

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

ЗОРАН МАНАСИЕВ (Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животната средина и комунални работи)

072/275-604

zoranma@t-home.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ДИВНА ЦЕКОВСКА (Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина)

072/275-630

divna.cekovska@gmail.com

МАРИЈА САЛТИРОВА ЈОВАНОВСКА (Советник за урбанистичко и просторно планирање)

072/306-087

marija@kocani.gov.mk

ЛИЛЈАНА МИТЕВА (Соработник за изготвување на решенија за градење)

072/306-093

liljanamiteva@kocani.gov.mk

НИКОЛА ДАВИТКОВ (Соработник за изготвување на решенија за градење)

072/306-076

kokidavitkov@kocani.gov.mk

ДАНИЕЛ СТОЈАНОВ (Советник за стручно – оперативни и информатички работи од областа на урбанизмот)

076/397-055

danielstojano88@yahoo.com

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

АЛЕКСАНДАР ГИЦОВ Раководител на одделение за комунални работи)

072/275-644

aleksandargicov@kocani.gov.mk

РУМЕНЧО ПОП ГОРГИЕВ (Соработник за евиденција и издавање на одобренија за вршење на угостителска, туристичка дејност и трговија на мало и услуги во трговија)

072/275-676

rpopgorgiev4@gmail.com

СИМЕОН АЈТОВСКИ (Комунален редар)

072/275-649

ajtovskisimeon@gmail.com

ЈОРДАН ГИЦОВ (Комунален редар)

072/306-095

jordangicov@yahoo.com

ДРАГАНЧЕ ЈОРДАНОВ (Самостоен референт за комунални работи)

072/306-071

draspicalec@gmail.com

ВЛАТКО ЈАНКУЛОВ (Виш референт за поддршка во спроведувањето на комуналните дејности)

072/275-694

vlatko.jankulov@gmail.com

СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ВЛАТКО ДИМИТРОВ (Помошник раководител на сектор за уредување и располагање со градежно земјиште)

072/275-603

d.vlatko@t-home.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ДРАГИ ИЛИЈЕВСКИ (Раководител на одделение за уредување на градежно земјиште)

072/275-633

dragiilijevski@gmail.com

ПЕТАР МИНОВ (Советник за уредување на градежно земјиште)

072/306-066

petar_minov@yahoo.com

РИСТАКИ ПАНТОВ (Соработник за поддршка во изградба на локални патишта и улици)

072/275-631

r.pantov@kocani.gov.mk

ЃОРГИ НАКОВ (Соработник за локален сообраќај)

072/306-079

gorgi.nakov@gmail.com

ГОРАН ИВАНОВСКИ (Самостоен референт за организација при изградба и одржување на локални патишта и улици)

072/275-693

dzoni.g@gmail.com

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ПЕТАР АПОСТОЛОВ (Раководител на Одделение за спроведување постапка за располагање со градежно земјиште)

072/275-601

papostolov@kocani.gov.mk

МАРИЈА ГЕОРГИЕВА (Советник за располагање со градежно земјиште)

072/306-073

marijageorgieva@kocani.gov.mk

РУЖИЦА МИНОВА (Помлад соработник за подршка во стручно оперативни работи во постапка за јавно наддавање на градежно земјиште

072/306-074

r.minova@kocani.gov.mk

ЗОРАНЧО ЗАФИРОВ (Самостоен референт за подготовка на информативно документациони работи за градежно земјиште)

072/306-077

zoranzafirov@kocani.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

ЕЛЕНА ДИМИТРОВСКА (Pаководител на сектор за планирање и развој)

070/249-370

elena.dimitrovska@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

САШО СТОИМЕНОВ (Раководител на одделение за локален економски развој и прекугранична соработка)

072/275-645

stoimenovs@t-home.mk

РИСТО НИКОЛОВСКИ (Виш соработник за прекугранична соработка и развој на институции и агенции во локална мрежа)

072/275-640

rnikolovski@kocani.gov.mk

ВЛАДИМИР ДРОЗДОВСКИ (Соработник за развој на бизниси, земјоделие, поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и на претприемаштво на локално ниво)

072/275-628

v.drozdovski@kocani.gov.mk

ВЛАДО ФИЛИПОВ (Соработник за развој на туризмот во општината, остварување на соработка на локално, регионално и меѓународно ниво)

072/306-094

vlado_filipov@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИКТ И ГИС

ЗОРАН ХРИСТОВ (Раководител на одделение за информатичка комуникациска технологија и гео информациони системи)

072/275-647

zoran.hristov@kocani.gov.mk

ГОРАН ЈАНЕВСКИ (Советник проектант на ИКТ – Систем инженер)

072/275-648

goran.janevski@kocani.gov.mk

ДИЈАНА АПОСТОЛОВА (Советник за воведување, развој и експлоатација на ГИС, ГИС – Аналитичар)

072/275-608

dijana.apostolova@kocani.gov.mk

БЛАГОЈА НИКОЛОВ (Помлад соработник за информатичко комуникациска технологија и систем администратор)

076/397-054

blagoja.nikolov@kocani.gov.mk

ДРАГАН ПЕТРОВ (Помлад референт за воведување и ажурирање на ГИС – дигитализатор)

072/275-646

dragan.petrov@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ЃОРГИ МИЈАЛОВ (Внатрешен ревизор)

072/275-692

gorgi.mijalov@kocani.gov.mk

ЉУПКА ГИЦОВА КОЦЕВ (Внатрешен ревизор)

072/275-675

ljupkagicova@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ДРАГАН АНАНИЕВ (Раководител на одделение за управување со човечки ресурси)

072/275-641

ananiev.dragan@kocani.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ

ОГЊАН ГЕОРГИЕВ (Овластен градежен инспектор)

072/275-626

ogne@kocani.gov.mk

ЛЕТА ГЕОРГИЕВСКА (Овластен инспектор за животна средина)

070/250-694

lgeorgievska@kocani.gov.mk

АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВ (Овластен комунален инспектор)

076/397-053

velkov_aleksandar@kocani.gov.mk

ТППЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

 БЛАГОЈЧО ПАУНОВ (Командир на територијална противпожарна единица)

072/275-686

profilipaunov@yahoo.com

ДРАГАН АПОСТОЛОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-658

/

ГОЦЕ САНДАНСКИ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-652

/

ГОРАН ГОРГИЕВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)

072/275-677

/

ВЛАТКО ЈЕФТИМОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-643

/

ЗВОНКО МИЛОСЈОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)

072/275-654

/

МЕТОДИ АНАСТАСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-679

/

РОБЕРТ СПАСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-669

/

ВАЛЕРИЈ ЏИДРОВ (Пожарникар спасител)

072/275-668

/

БОГЕ ЈОВАНОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-667

/

ДЕЈАНЧЕ АРСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

072/275-695

/

МИЛКО МИНОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)

072/275-659

/

ДИМИТАР ГРАМЕНОВ (Пожарникар спасител)

072/275-664

/

САШО МИЈАЛОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

076/397-228

/

ДАМЕ ЈАКИМОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)

076/397-226

/

ТРИФЧЕ ЛЕФКОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

076/397-229

/

ГОРАН СТОЈАНОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

075/204-579

/

ЌИРЧО ЕФТИМОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)

076/422-303

/

ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАНИ ВРАБОТЕНИ ПРЕКУ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊЕ – КОНТАКТ БИЗНИС

МАРИЈА САПАЛОВСКА – (Соработник за протоколарни активности на Градоначалникот)

078/273-594

m.sapalovska@kocani.gov.mk

АЛЕКСАНДАР ЗАФИРОВ – (Соработник за развој на туризмот во општината, остварување на соработка на локално, регионално и меѓународно ниво)

072/275-667

zafirov.a@kocani.gov.mk

МИТКО ИВАНОВ – (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината)

072/275-657

/

ПЕТАР КРСТЕВ  – (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината Пониква)

076/369-951

/

ЉУПЧО ЦОНЕВСКИ – (Возач на општински автобус)

076/397-224

/