MОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И Е-МАИЛ АДРЕСИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕТЕЛЕФОНИМЕЈЛ
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КОЧАНИ
НИКОЛЧО ИЛИЈЕВ070/213-060n.ilijev@kocani.gov.mk
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ
АЛЕКСАНДАР ЈОСИФОВ071/302-680a.josifov@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ
АННА КРАЛЕВА (Помошник раководител на сектор за правни, јавни дејности и општи работи)072/275-627anna.kraleva@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
ВЕНЦО БОЈКОВ (Раководител на одделение за правни и општи работи)072/275-605venco.bojkov@kocani.gov.mk
ЉУБИНКА АЈТОВСКА (Виш соработник за односи со јавноста и координатор за еднакви можности)072/306-081

ajtovska@kocani.gov.mk

ajtovska@mail.com

МАРИЈА САПАЛОВСКА – (Соработник за протоколарни активности на Градоначалникот)078/273-594m.sapalovska@kocani.gov.mk
ЛЕНЧЕ КАРОВА (Асистент на Градоначалникот)072/275-632l.karova@kocani.gov.mk
ЈАЛЧИН НЕЏИПОВ (Соработник за подготовка на седници на Совет на Општина Кочани)072/306-065njalcn@yahoo.com
ДАНИЕЛА ТОМЕВСКА (Архивар)072/306-089daniela.tomevska@kocani.gov.mk
ЉИЉАНА АНГЕЛОВСКА ТЕРЗИЕВА (Едношалтерски службеник за прашања од општи надлежности на општината)072/306-072ljiljana.terzievska@kocani.gov.mk
ВЛАТКО ИВАНОВ (Доставувач)072/306-075/
САШО АНАСТАСОВ (Доставувач)072/306-084/
УБАВКА ГРЧЕВА (Работник за поддршка во општи работи и дактилографија)072/306-078/
СОВА НИКОЛОВА (Хигиеничар)071/373-726/
НЕЏАТИН САДИКОВ (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината)075/274-819/
ЦАРКА МИТЕВА (Хигиеничар)071/373-724/
ХРИСТИНА МИХАИЛОВА (Хигиеничар)070/249-477/
ЗОРАНЧО АНГЕЛОВ (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината)075/232-879/
ЉУПЧО БОМБАШИРСКИ (Возач)072/275-653/
САШКО ЗАШЕВ (Фотокопирант на матерјали и техничка помош на администрацијата)076/397-056/
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА (Раководител на одделение за јавни дејности)072/275-610georgievabinka@yahoo.com
АНИКА ГОРГИЕВА ИЛИЈЕВСКА (Виш соработник за образование)072/275-689anika.ig@kocani.gov.mk
АСПАРУХ МИХАИЛОВ – Соработник за култура и спорт078/273-584a.mihailov@kocani.gov.mk
МУСТАФА САИДОВ (Самостоен референт за односи со етничките заедници)072/275-697mustafa.saidov@yahoo.com
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
ДЕЈАН РАШКОВ (Раководител на сектор за финансиски прашања)072/275-698dejan.raskov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА
ГОЦЕ МАНОВ (Советник за буџетска координација)072/275-635gocemanev@kocani.gov.mk
ТАТЈАНА КРСТОВА (Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки)072/306-083tatjana.krstova@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДРА МИТКОВА (Виш соработник за контрола на финансиски документи)072/275-696aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk
ДАЛИБОРКА СТОЈАНОВА (Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки)076/369-949daliborka.sandevska@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА
ИВАН АНДОВ (Советник за внатрешна финансиска контрола)072/275-642ivan.andov@kocani.gov.mk
ХРИСТОФОР МАНОВ (Добавувач)072/306-069hristofor.manov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ
СВЕТЛАНКА ТОДОРОВА (Овластен сметководител)072/275-634s.todorova@kocani.gov.mk
ХРИСТИНА ШАЛЕВСКА (Соработник за финансиско сметководствени работи)072/306-092hristina.salevska@kocani.gov.mk
ЕЛИЗАБЕТА ТРИФУНОВА (Благајник)072/275-636e.trifunova@kocani.gov.mk
ЈАГОДКА СИМИЈОНОВА (Едношалтерски службеник за потребите на Секторот за финансиски прашања)072/306-091jsimjonova@yahoo.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ
СУАД МЕХМЕД (Раководител на одделение за даноци такси и надоместоци)072/275-638suad.mehmed@kocani.gov.mk
МАРИЈА ТАУШАНОВА ТОШЕВА (Соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци)072/275-683still_marija@yahoo.com
НАТАША ВУЧКОВА (Соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци)072/275-651natasa980@gmail.com
БЛАШКА СЕРАФИМОВА (Даночен книговодител)072/306-067bserafimova@yahoo.com
МАРИЈА ИЛИЕВА (Администратор на даноци на имот)072/306-068marijailieva@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ
ЗОРАН МАНАСИЕВ (Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животната средина и комунални работи)072/275-604zoranma@t-home.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ДИВНА ЦЕКОВСКА (Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина)072/275-630divna.cekovska@gmail.com
МАРИЈА САЛТИРОВА ЈОВАНОВСКА (Советник за урбанистичко и просторно планирање)072/306-087marija@kocani.gov.mk
ЛИЛЈАНА МИТЕВА (Соработник за изготвување на решенија за градење)072/306-093liljanamiteva@kocani.gov.mk
НИКОЛА ДАВИТКОВ (Соработник за изготвување на решенија за градење)072/306-076kokidavitkov@kocani.gov.mk
ДАНИЕЛ СТОЈАНОВ (Советник за стручно – оперативни и информатички работи од областа на урбанизмот)076/397-055danielstojano88@yahoo.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ
АЛЕКСАНДАР ГИЦОВ Раководител на одделение за комунални работи)072/275-644aleksandargicov@kocani.gov.mk
РУМЕНЧО ПОП ГОРГИЕВ (Соработник за евиденција и издавање на одобренија за вршење на угостителска, туристичка дејност и трговија на мало и услуги во трговија)072/275-676rpopgorgiev4@gmail.com
СИМЕОН АЈТОВСКИ (Комунален редар)072/275-649ajtovskisimeon@gmail.com
ЈОРДАН ГИЦОВ (Комунален редар)072/306-095jordangicov@yahoo.com
ДРАГАНЧЕ ЈОРДАНОВ (Самостоен референт за комунални работи)072/306-071draspicalec@gmail.com
ВЛАТКО ЈАНКУЛОВ (Виш референт за поддршка во спроведувањето на комуналните дејности)072/275-694vlatko.jankulov@gmail.com
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВЛАТКО ДИМИТРОВ (Помошник раководител на сектор за уредување и располагање со градежно земјиште)072/275-603d.vlatko@t-home.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ДРАГИ ИЛИЈЕВСКИ (Раководител на одделение за уредување на градежно земјиште)072/275-633dragiilijevski@gmail.com
ПЕТАР МИНОВ (Советник за уредување на градежно земјиште)072/306-066petar_minov@yahoo.com
РИСТАКИ ПАНТОВ (Соработник за поддршка во изградба на локални патишта и улици)072/275-631r.pantov@kocani.gov.mk
ЃОРГИ НАКОВ (Соработник за локален сообраќај)072/306-079gorgi.nakov@gmail.com
ГОРАН ИВАНОВСКИ (Самостоен референт за организација при изградба и одржување на локални патишта и улици)072/275-693dzoni.g@gmail.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ПЕТАР АПОСТОЛОВ (Раководител на Одделение за спроведување постапка за располагање со градежно земјиште)072/275-601papostolov@kocani.gov.mk
МАРИЈА ГЕОРГИЕВА (Советник за располагање со градежно земјиште)072/306-073marijageorgieva@kocani.gov.mk
РУЖИЦА МИНОВА (Помлад соработник за подршка во стручно оперативни работи во постапка за јавно наддавање на градежно земјиште072/306-074r.minova@kocani.gov.mk
ЗОРАНЧО ЗАФИРОВ (Самостоен референт за подготовка на информативно документациони работи за градежно земјиште)072/306-077zoranzafirov@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВСКА (Pаководител на сектор за планирање и развој)070/249-370elena.dimitrovska@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
САШО СТОИМЕНОВ (Раководител на одделение за локален економски развој и прекугранична соработка)072/275-645stoimenovs@t-home.mk
РИСТО НИКОЛОВСКИ (Виш соработник за прекугранична соработка и развој на институции и агенции во локална мрежа)072/275-640rnikolovski@kocani.gov.mk
ВЛАДИМИР ДРОЗДОВСКИ (Соработник за развој на бизниси, земјоделие, поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и на претприемаштво на локално ниво)072/275-628v.drozdovski@kocani.gov.mk
ВЛАДО ФИЛИПОВ (Соработник за развој на туризмот во општината, остварување на соработка на локално, регионално и меѓународно ниво)072/306-094vlado_filipov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИКТ И ГИС
ЗОРАН ХРИСТОВ (Раководител на одделение за информатичка комуникациска технологија и гео информациони системи)072/275-647zoran.hristov@kocani.gov.mk
ГОРАН ЈАНЕВСКИ (Советник проектант на ИКТ – Систем инженер)072/275-648goran.janevski@kocani.gov.mk
ДИЈАНА АПОСТОЛОВА (Советник за воведување, развој и експлоатација на ГИС, ГИС – Аналитичар)072/275-608dijana.apostolova@kocani.gov.mk
БЛАГОЈА НИКОЛОВ (Помлад соработник за информатичко комуникациска технологија и систем администратор)076/397-054blagoja.nikolov@kocani.gov.mk
ДРАГАН ПЕТРОВ (Помлад референт за воведување и ажурирање на ГИС – дигитализатор)072/275-646dragan.petrov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
ЃОРГИ МИЈАЛОВ (Внатрешен ревизор)072/275-692gorgi.mijalov@kocani.gov.mk
ЉУПКА ГИЦОВА КОЦЕВ (Внатрешен ревизор)072/275-675ljupkagicova@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
ДРАГАН АНАНИЕВ (Раководител на одделение за управување со човечки ресурси)072/275-641ananiev.dragan@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ
ОГЊАН ГЕОРГИЕВ (Овластен градежен инспектор)072/275-626ogne@kocani.gov.mk
ЛЕТА ГЕОРГИЕВСКА (Овластен инспектор за животна средина)070/250-694lgeorgievska@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВ (Овластен комунален инспектор)076/397-053velkov_aleksandar@kocani.gov.mk

Жаклина Паунова – Анѓелковиќ (дипломиран сообраќањен инжинер)

078/354-079paun.angel@kocani.gov.mk
ТППЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
 БЛАГОЈЧО ПАУНОВ (Командир на територијална противпожарна единица)072/275-686profilipaunov@yahoo.com
ДРАГАН АПОСТОЛОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-658/
ГОЦЕ САНДАНСКИ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-652/
ГОРАН ГОРГИЕВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)072/275-677/
ВЛАТКО ЈЕФТИМОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-643/
ЗВОНКО МИЛОСЈОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)072/275-654/
МЕТОДИ АНАСТАСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-679/
РОБЕРТ СПАСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-669/
ВАЛЕРИЈ ЏИДРОВ (Пожарникар спасител)072/275-668/
БОГЕ ЈОВАНОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-667/
ДЕЈАНЧЕ АРСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)072/275-695/
МИЛКО МИНОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)072/275-659/
ДИМИТАР ГРАМЕНОВ (Пожарникар спасител)072/275-664/
САШО МИЈАЛОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)076/397-228/
ДАМЕ ЈАКИМОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица)076/397-226/
ТРИФЧЕ ЛЕФКОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)076/397-229/
ГОРАН СТОЈАНОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)075/204-579/
ЌИРЧО ЕФТИМОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило)076/422-303/
ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАНИ ВРАБОТЕНИ ПРЕКУ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊЕ – КОНТАКТ БИЗНИС
АЛЕКСАНДАР ЗАФИРОВ – (Соработник за развој на туризмот во општината, остварување на соработка на локално, регионално и меѓународно ниво)

072/275-667

zafirov.a@kocani.gov.mk
МИТКО ИВАНОВ – (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината)072/275-657/
ПЕТАР КРСТЕВ  – (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината Пониква)076/369-951/
ЉУПЧО ЦОНЕВСКИ – (Возач на општински автобус)076/397-224/