Стратегија за локален економски развој 2024-2027г.

План на програма за развој 2015-2017

План на програма за развој 2015-2017

Деловник на Совет на Општина Кочани

Статут на Општина Кочани

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштит

Правилник за начинот на уништување на документи, како и за начинот на уништување

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Општина Кочани

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како

План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајно

Урбана ревизија