На „Кејската улица“ во Оризари, на 15 фундаменти се поставени метални столбови со светилки, кои веќе се поврзани  со јавното осветлување.

Според стручните служби наредниов период осветлувањето на новата улица ќе се дооформи со уште десетина електрични столба.

За изградба на јавното осветлување на дел од улицата „Кеј на револуцијата“ се наменети 2 милиона денари.