Select Page

Category: Урбанизам програми

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури за изградба на општински пат во КО Тркање, Општина Кочани.

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена...

Read More

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пристапен пат до МХЕЦ Мала Река и 20/10Kv кабелски подземен вод од машинска зграда до далековод на КП 16910/1, КО Долно Градче, КО Лешки и КО Јастребник, Општина Кочани

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пристапен...

Read More

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – СО ДВА ПРИКЛУЧОЦИ 10(20)КВ СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД, ОПШТИНА КОЧАНИ

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат со намена Е1.8 –...

Read More

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СО НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ВО М.В СТРАНА КО ТРКАЊЕ И ПРИСТАПЕН ПАТ НИЗ М.В. СРЕДНИ РИД КО ТРКАЊЕ И НИЗ М.В. СЛАМАРНИК И М.В. ЧИФЛИКО КO БЕЛИ , ОПШТИНА КОЧАНИ

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ...

Read More

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА ДЕЛ ОД СЕЛО ТРКАЊЕ И КОЛЕКТОР ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ГРАД КОЧАНИ (ДЕЛ – ЈУГ)

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за примарна и...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!