Интерна процедура јавни набавки

Интерна процедура за тек на докуметите за спроведување на постапки за јавни набавки во општина...

Read More