Select Page

Category: Договори јавни набавки

Спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести (делива набавка) Предметот на договорот е делив на два дела и тоа: ДЕЛ 1: Основна физичко-хемиска и бактериолошка анализа на вода ДЕЛ 2. Општа дератизација

Спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести (делива набавка)...

Read More

Набавка на репрезентативен материјал (сувенири, медали, пехари,трофеи, изработка на легитимации и др.стоки) со вклучена цена за изработка и испорака на стоките

Набавка на репрезентативен материјал (сувенири, медали, пехари,трофеи, изработка на легитимации и...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!