Select Page

Category: Договори јавни набавки

Спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести (делива набавка) Предметот на договорот е делив на два дела и тоа: ДЕЛ 1: Основна физичко-хемиска и бактериолошка анализа на вода ДЕЛ 2. Општа дератизација

Спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести (делива набавка)...

Read More

Набавка на репрезентативен материјал (сувенири, медали, пехари,трофеи, изработка на легитимации и др.стоки) со вклучена цена за изработка и испорака на стоките

Набавка на репрезентативен материјал (сувенири, медали, пехари,трофеи, изработка на легитимации и...

Read More

Кочани

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство