Select Page

Author: Blagoja Nikolov

Јавен повик за учество во постапка за распределување на расположици лиценци, односно слободни места за користење на изводи на лиценци за авто такси возила

Јавен повик за учество во постапка за распределување на расположици лиценци, односно слободни...

Read More

Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место за викенд населба со хотелско угостителски објекти КО Лешки и КО Пашаџиково, Општина Кочани

Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место за викенд населба со...

Read More

Планска програма за Изменување и дополнување на Урбанистички План Вон Населено Место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи,м.в.,,ЌЕРАМИДНИЦА,, КО КОЧАНИ, за блок број 1, Општина Кочани

Планска програма за Изменување и дополнување на Урбанистички План Вон Населено Место за стопански...

Read More

Дневен ред на 54-тата седница на Советот

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 54-тата седница на Советот на Општина Кочани за 15.03.2021...

Read More

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ПРИЈАВИЛЕ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТУРИ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ПРИЈАВИЛЕ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА...

Read More

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство