Советот на Општина Кочани денеска со почеток во 9.30 часот ќе ја одржи 37 седница со следниот предлог за дневен ред.

1. Буџетски календар за 2016 година.

2.Предлог- програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за период 2015-2018 година.

3. Информација за почетокот на учебната 2015/2016 година во основното и средното образование на подрачјето на општина Кочани

4. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова”-Кочани во воспитната 2014/2015 година.

5. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова”-Кочани во воспитната 2015/2016 година.

6. Барање согласност од ЈОУДГ „Павлина Велјанова”-Кочани за поголем број на деца во воспитните групи од бројот на деца во воспитните групи од бројот на децата утврдени со закон.

7. Предлог-решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ„Павлина Велјанова”-Кочани.

8.Предлог- програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2015 година

9. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.13017/1 КО Кочани; за КП бр.4766/1 КО Кочани; КП бр.6356 КО Оризари и КП бр.7363 КО Оризари; КП бр.4773/1 КО Кочани; КП бр.13691 КО Кочани и КП бр.13692 КО Кочани; за КП бр.11135/2 КО Кочани, КП бр.11135/1 КО Кочани и КП бр.11122 КО Кочани; за КП бр.1742/2 КО Долни Подлог и КП бр.1841 КО Долни Подлог;

10. Предлог- одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.3670/1 КО Бели; за КП бр.3522/2 КО Бели и КП бр.3523/3 КО Бели; за КП бр.8256 КО Кочани и КП бр.8257 КО Кочани; за КП бр.16716 КО Кочани; за КП бр.1425/2 КО Прибачево; за КП бр.450/1 КО Пашаџиково.