Со јавната расправа што ќе се одржи на 18 август 2020 г. во 18 часот на Споменикот на слободата во Кочани, Министерството за животна средина и просторно планирање ја почнува серијата средби со јавноста по предлог-актот за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје, во категоријата V – заштитен предел.

Целта на јавните расправи е населението да биде информирано за тоа како ќе се одвиваат постојните активности во подрачјето и што ќе значи тоа за земјоделците, сточарите рудниците и за другите жители кои зависат од користење на природните ресурси односно како прогласувањето на заштитен предел ќе се рефлектира врз развојот на земјоделството, шумарството и социо-економскиот развој.

Освен во Кочани, Министерството за животна средина организира јавни расправи и во  Македонска Каменица, на 20 август, во  Пробиштип на 25 август и во Крива Паланка, 26 август, сите со почеток во 18 ч. на локации што ќе овозможат спроведување на мерките и протоколите за заштита од коронавирусот.

Истовремено, граѓаните односно засегнатите страни можат да доставуваат коментари, забелешки и консултации по предлог-актот кој е објавен на Единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Северна Македонија (www.ener.gov.mk) и на веб-страницата на Министерство за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk.

Прогласувањето на заштитени подрачја е приоритет нагласен во Националната стратегија за заштита на биолошката разновидност и Националната стратегија за заштита на природата во Македонија и други документи од приоритетно значење за државата. Заштитените подрачја можат да придонесат  за  подобрување на економскиот развој и да отворат други можности за развој од кои населението што живее во руралните средини би имало бенефит.

Само околу 9 % од територијата на нашата држава е под заштитени подрачја кои се распоредени претежно во западниот дел, додека на истокот, односно во Брегалничкиот слив има само неколку поединечни стебла што уживаат статус на заштита што е 0,03 % од територијата на сливот. 

Процедурата за прогласување на Осоговските Планини како заштитен предел е во завршна фаза и по јавните расправи се очекува одлука на Владата.