Предлог Урбанистички план за село Грдовци , Општина Кочани плански период 2016-2026 предлог план, ќе се одржи на ден 16.08.2017г. со почеток во 1100 часот во месната заедница- –(просторија во ресторан кај Зајакот) во с. Грдовци.

Јавна презентација по Предлог Урбанистички план за село Грдовци

Урбанистички план за село Грдовци , Општина Кочани плански период

2016-2026 предлог план ќе трае 15 работни дена , а ќе се спроведе во периодот

од 10.08.2017 год. до 31.08.2017 год. , во кој рок заинтересираните физички и

правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават

забелешки и предлози на анкетни листови , во писмена форма, кои можат да ги

подигнат во архивата во општинската зграда, од веб страната на Општина

Кочани и месната заедница во с. Мојанци, или во електронска форма преку

информацискиот систем е-урбанизам. Во прилог на анкетните листови да се

достави копие од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува

забелешката.

Графичкиот прилог од деталниот урбанистички план ке биде изложен на

огласна табла пред влезот на зградата на Општина Кочани , на веб страната на

општината www.kocani.gov.mk. и на прометно место во село Грдовци. а

подетални информации во врска со урбанистички план ќе можат да се добијат во

одделението за урбанизам и заштита на животна средина кое се наоѓа на 1кат во

општинската зграда.