ЈАВЕН ПОВИК (реф.бр. 02/2015) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ: САНАЦИЈА И ДИСЛОКАЦИЈА НА ДЕСЕН КОЛЕКТОР ВО СЕЛО ОРИЗАРИ – ОПШТИНА КОЧАНИ

ЈАВЕН ПОВИК (реф.бр. 02/2015)

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР

ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ: САНАЦИЈА И ДИСЛОКАЦИЈА НА ДЕСЕН

КОЛЕКТОР ВО СЕЛО ОРИЗАРИ – ОПШТИНА КОЧАНИ