Врз основа на Правилникот за услови иначин за продажба и давање на користање ствари во сопственост на Општина Кочани(Службен гласник бр.13/09 ) и Одлуката за спроведување на постапка за издавање под закуп на деловни просториисо надоместок по пат на јавно наддавање , комисијата за спроведување постапка за давањеза давање под закуп ствари во сопственост на Општина Кочани – корисник ОУ,,Св.Кирил и Методиј ‘‘- Кочани објавува
Јавен оглас за издавање под закуп на деловни простории со надоместок
Се издаваат деловни простории во сопственост на Општина Кочани корисник ОУ,,Св.Кирил и Методиј ‘‘- Кочани

1. КП 13543/0 за КО Кочани , површина 29 м2 за период од 12 месеци

– почетна цена од 4.500,00 ден. и прв чекор на зголемување 500,00 денари

2. КП 1998/1 за КО Г:Подлог површина 12,50м2 за период од 12 месеци

– почетна цена од 1.500,00 ден.и прв чекор на зголемување 500,00 денари

Постигнатата највисока цена ќе биде месечна закупнина што ше ја плаќа закупопримачот .

Право на учество имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои заедно со комплетната и навремено доставена документација ќе достават и доказ за лична та состојба – способност за вршење професионална дејност и доказ за уплатен депозит во висина од 10% од вкупната почетна закупнина во износ од 5000,00( за едната ) и 2000,00 денари за другата просторија .Рок на уплата на депозитот најдоцна 24 часа пред отварањето на понудите на жиро сметка на училиштето.

Документацијата може да се подигне во архивата на училиштето секој работен ден , со уплатениот депозит и комплетна да се достави по пошта или директно во архива .Рок на доставување на понудите 30.09.2016 до 10:00 часот.

Јавното наддавање ќе се одржи 30.09.2016 година во 12:00 часот.

Договорот ќе се склучи во рок од 8 дена по известувањето на најповолен понудувач .

Просториите кои се предмет за издавање можат да се видат секој работен ден .

Огласот трае пет дена

Контакт телефон 033-272-711

Претседател на комисија

Нада Ѕмбова Донева