Врз основа на член 126 став 1 алинеа 7 од Законот за основно образование („Сл.Весник на РМ„ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015) и член 85 од од Статутот на ОУ„Никола Карев“-Кочани, а во врска со одлуката на Општина Кочани со бр.08-1934/1 од 01.10.2015 година, Училишниот одбор на училиштето објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните потребни услови:

-Да има завршено високо образование;

-Да има најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна установа верифицирана од МОН;

-Да ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во основно образование;

-Да има положено испит за директор;

-Да е државјанин на Република Македонија;

-Да не е осудуван за кривични дела, кои го прават недостоен за вршење на воспитно-образовната работа.

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот треба да ги достават следните документи:

-Пријава за конкурсот;

-Доказ за завршено високо образование;

-Потврда за работно искуство во воспитно-образовната установа;

Потврда дека не е осудуван за кривични дела кои го прават недостоен за вршење на воспитно -образовната работа;

-Доказ за положен испит за директор;

-Уверение за државјанство;

-Програма за работа за период од 4 години.

Јавниот оглас трае осум (8) работни дена сметано од денот на објавување во дневниот печат, а изборот ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на завршување на истиот.

Молбата со прилозите се доставува до Училишниот Одбор на ОУ„Никола Карев“-Кочани.

Некомплетираните и неблаговремено доставените документи нема да се земат на разгледување.

УЧИЛИШЕН ОДБОР НА ОУ„НИКОЛА КАРЕВ“-КОЧАНИ