Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период (комулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.12.2023

Образец К2 – Квартален извештај за достасани ненамирени обврски 

Образец К3 – Квартален извештај за промните на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините