Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи, на ГП 1.14 од ДУП на дел од УЕ 8, дел од Блок 3, КО Кочани, Општина Кочани (I дел)

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи, на ГП 1.14 од ДУП на дел од УЕ 8, дел од Блок 3, КО Кочани, Општина Кочани (II дел)