Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи, на ГП 1.14 од ДУП на дел од УЕ 8, дел од Блок 3, КО Кочани, Општина Кочани