Границата започнува од спојот на улиците „Ленинова“, „Никола Карев“, „Иво Лола Рибар“ и „Маршал Тито“ и оди кон запад по ул. „Ленинова“ се до пресекот со ул. „Димитар Влахов“ во Стришани, и продолжува кон северозапад по ул. „Страшо Ербапче“ се до спојотсо ул „Роза Петрова“ од каде што продолжува према југозапад по ул. „роза Петрова“ се до пресекот со ул „554“ од каде што продолжува повторно према југозапад по осовината на „556“ до крајот на истата улица, врти кон северозапад по граница на урбан блок В 37 А, до пресекот на улица „Бел Камен“ продолжува на запад по осовината на „Бел Камен“ се до спојот со ул. „Димитар Влахов“, го поминува градскиот стадион, и врти према исток по ул. „Лазар Андонов“ се до пресекот со истата улица која минува покрајречното корито, продолжува испод железничката линија и оди по ул. „Ленинова“ и ул. „Маршал Тито“.

Во урбаната единица број 8 влегуваат следните улици: „Иво Лола Рибар“, Лазар Андонов, Брегалничка,8-ми Март, Димитар Влахов, дел од Страшо Ербапче-од осовината југозападно, 4-та Македонска Бригада, Павлина Велјанова, Глигор Прличев, 555, 556, Стевка Тасева, Скопска, Ристо Стоименов, Роза Петрова-од осовината западен дел, 554, Скоевска, Охридска, Сремска, Раде Кончар, Пере Тошев.

Претседател: Сашко Стоилков                                                             Телефон: 070/250-398
Дата на основање: 21.10.2009                                                              Адреса: Ул. Лазар Андонов бр. 31а
Членови на совет:

Сашко Стоилков
Катерина Давчева
Благородна Стојчевска
Димов Мирче
Елка Тодорова
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Зоран Алексов

Членови на комисија: