Границата започнува од пресекот на граница на градежен реон со крај на ул. „14 Бригада“ се спушта на југоисток по осовина на ул. „14 Бригада“ се до градскиот пазар, и пресекот со ул. „Гоце Делчев“ каде што врти према југ и оди по осовина на ул. „Гоце Делчев“ до мостот кај хотел „Центар“ продолжува на југф по ул. „Маршал Тито“ до (дуплиот мост) пресекот на улиците „Ленинова“ и „Никола Карев“ и врти кон запад по ул. „Ленинова“ се до пресекот со ул. „Димитар Влахов“ од каде продолжува во правец северозапад по осовинана ул. „Страшо Ербапче“ до пресекот со ул. „Кирил и Методиј“ продолжува по осовина на ул. „Кирил и Методиј“ и граница на градежен реон и оди се по граница на градежен реон до пресекот со ул. „14 та Бригада“.

Во урбана единица број 7 влегуваат следните улици: Страшо Ербапче-североисточен делод осовината, 550, 549, 547, 547 а, Кирил и Методиј, Димитар Лазаров, Димитар Влахов северно од спојот со Ленинива, ленинова-северно од осовината, 119, 546, Браќа миладинови, Страшо Пинџур, Коле Неделковски, Милан зечар, Илинденска, 14 Бригада, Маршал Тито, Иван Милутиновиќ, Лазар Стоименов, Душан Петровски.

Претседател: Илија Арсов                                                               Телефон: 070/250-631
Дата на основање: 21.07.2009                                                         Адреса: Ул. Маршал Тито бр. 16/1
Членови на совет:

Илија Арсов
Илија Рунчев
Александра Лефкова
Елвис Салтиров
Зоран Ефтимов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Влатко Атанасов

Членови на комисија:

Горјан Алексов
Бети Трифунова