Границата на север започнува од северната граница на градежен реон, се спушта на југ по границата на градежен реон, се до пресекот на ул. „Карл Маркс“ и ул. „Питу Гули“, продолжува по ул. „Карл Маркс“ до пресекот со мостот и продолжува на југ по ул. „Гоце Делчев“ се до градски поазар и пресек со ул. „14 Бригада“, врти на запад по осовина на ул. „14 Бригада“ до пресекот со граница со градежен реон, врти према исток и продолжува се по границата на градежен реон, свртува кон север по истата граница и продолжува до пресекот со северната граница на градежен реон.

Во Урбана едионица број 6 влегуваат следните улици: 14 Бригада-североисточен дел од осовината, Ило Андонов, Јане Сандански, Александар Македонски, Гоце Делчев, Х.Т.Карпош, 545, Цар Самоил, Осоговска.

Претседател: Венцо Крстов                                                              Телефон: 070/250-397
Дата на основање: 22.07.2009                                                         Адреса:Ул. Јане Сандански бр. 24
Членови на совет:

Венцо Крстев
Јордан Јованов
Киро Ѓоргиев
Живка Митева
Марија Велкова
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Тодор Ангелов

Членови на комисија:

Панче Ангелов
Орце Митев